โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 112/2557
ผลการประชุม คกก.ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้รับฟัง (ร่าง) กรอบความคิดเกี่ยวกับ "การผลิตครู" และกรอบความคิดเกี่ยวกับ "การพัฒนาครู"  ที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งเห็นว่าเป็นกรอบแนวคิดทั้งสองส่วนจะช่วยดูแลปัญหาสำคัญๆ ของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน/ผู้จบการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการวางเครือข่ายหรือสร้างกลไกในการพัฒนาครู เช่น การสร้างเครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิต การร่วมมือกับสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาการผลิตล้น/เกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเสนอให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อดูแลการผลิตและการพัฒนาครูต่อไปในระยะยาวอีกด้วย

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

110 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา
107 ประชุมองค์กรหลัก 14/2557
098 ประชุมองค์กรหลัก 13/2557
091 สงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
088 ผลการรับฟังพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
085 สรุปผลใช้จ่ายงบปี 57 ของ ศธ.
081 ศธ.122 ปี
079 ผลประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556
063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรเร่งสร้างคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายที่ดูแลเรื่องการผลิต คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และฝ่ายที่ดูแลการพัฒนาครู คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อเตรียมประเด็น/หัวข้อสำคัญ เป็นการตั้งโจทย์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู มีการจัดเสวนาระดมความคิดเห็น นำไปสู่การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูในขณะเดียวกัน ควรเตรียมการเสนอให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครูต่อเนื่องต่อไป โดยมีกลไกสำคัญในหลายส่วนช่วยสนับสนุน เช่น คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สกอ., สป. (สคบศ. และ ก.ค.ศ.) ประสานความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผลิตและพัฒนาครู ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานอีกในระยะสั้นๆ เพื่อเร่งดำเนินการแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูส่งต่อให้กับคณะกรรมการระดับชาติต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลายกร่างแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบได้ภายใน 1 เดือน

 ภาพ สถาพร ถาวรสุข

 

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีความคิดเห็นที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอัตราเกษียณ ซึ่งปัจจุบันมีครูเกษียณปีละ 20,000 คน ในขณะที่ผลิตครูถึงปีละ 50,000 คน และมีรายงานว่าในปี 2558 จะมีการผลิตครูจำนวนสูงสุด 61,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการไม่มีระบบและไม่เป็นระบบของการผลิตครูในเชิงปริมาณ ในขณะที่การผลิตครูในเชิงคุณภาพ จะต้องตอบสนองต่อการพัฒนาของทั่วโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/5/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net