ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 79/2557
ผลการประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึงรายงานความก้าวหน้าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

รมว.ศธ.กล่าวว่า สทศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2257 ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ซึ่งการวัดผล O-Net มีการพัฒนามาตามลำดับ และมีความลงตัวมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะช่วง 3 ปีหลังได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการทดสอบ ที่ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับและสาขาต่างๆ รวมทั้งการแยกแยะโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไร จุดอ่อนของเด็กไทยอยู่ตรงไหน และทำคะแนนได้ดีในด้านใด

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การทดสอบ O-net มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร และนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พัฒนาการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สทศ. ในการเชิญองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและหลักสูตร มาร่วมเสวนาในประเด็นการพัฒนาการวัดผลที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักสูตร เพราะ สทศ.ย้ำว่าการวัดผลในขณะนี้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแล้ว ในขณะที่ฝ่ายจัดการเรียนการสอน คือผู้จัดการศึกษาที่มีนักเรียนในสังกัด ก็เห็นว่าจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตร แต่คะแนนเฉลี่ยบางวิชาจะต่ำมากคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
052 ประชุม ศธ. 3/2557
051 ประชุมองค์กรหลัก 8/2557
040 ประชุมองค์กรหลัก 7/2557
036 ประชุมองค์กรหลัก 6/2557
035 หารือการผลิตหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและทันก่อนเปิดภาคเรียน
030 ประชุมองค์กรหลัก 5/2557
022 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 2/2557
021 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนเลือกตั้งของ ศธ.
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

จึงต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันมากน้อยเพียงใด อาทิ ออกข้อสอบตรงกับหลักสูตรแล้วหรือไม่ ซึ่งหากข้อสอบสอดคล้องกับหลักสูตรจริง ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องการเรียนการสอน พร้อมทั้งต้องตั้งเป้าว่าจะดำเนินการอย่างไรให้พัฒนาขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงช่องว่างของคะแนนที่มีอยู่มาก ระหว่างคะแนนที่ สทศ. ตั้งเป้าไว้คือนักเรียนควรจะสอบได้ไม่น้อยกว่า 50% แต่ปัจจุบันผลสอบในบางวิชาได้คะแนนเพียง 20% จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และต้องนำไปหารือว่าจะตั้งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนามากขึ้นได้อย่างไร

@ สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง สทศ.ได้นำเสนอในที่ประชุม
มีประเด็นที่น่าสนใจบางส่วน เช่น

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6  พบว่าผลการทดสอบ O-Net  ชั้น ป.6 ในทุกรายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 33.82-61.69  ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.45-58.30  และชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.48-62.03

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net  ชั้น ม.3 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net  ชั้น ม.6 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/3/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net