ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2557
แนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ศึกษาธิการ - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2557

รมว.ศธ.กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในช่วงต่อไป ต้องพิจารณาจากผลการสอบในรุ่นที่ 4 รอบ 3 ก่อนว่า จะมีผู้สอบได้ทุนมากน้อยเพียงใด หากมีจำนวนทุนเหลือมาก ก็อาจจะปรับหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลต่อนักเรียนที่จะไปศึกษาต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2558 และให้เอื้อต่อการสอบรับทุนของนักเรียนสายอาชีวะด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าได้เร่งประกาศหลักเกณฑ์รอบ 3 ไปแล้ว โดยที่ไม่ได้ปรับแก้เท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศไว้ได้ เช่น รับผู้เรียนสายอาชีวะเข้ามาร่วมโครงการ หรือการปรับข้อสอบไม่ให้ยากเกินไป ฯลฯ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้า

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

046 ประชุม กคศ. 2/2557
045 ประชุม คกก.บห.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1/2557
044 มอบเกียรติบัตรดีเด่นอาชีวะเอกชน
033 ประชุม กช. 1/2557
027 ประชุม กคศ. 1/2557
010 วันเด็กแห่งชาติ
005 มอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

สำหรับหลักการของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนนั้น ตนในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนแรก ได้วางรากฐานและมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี แต่เมื่อเร็วๆ นี้กลับพบว่า กติกาต่างๆ เปลี่ยนไป ทำให้ทุนนี้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมและวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นอย่างมากจนน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มาสอบและได้รับทุนตามกติกาที่ได้ประกาศไว้แล้ว ศธ.ก็จะรับรองและให้การดูแลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้มาสอบแต่อย่างใด

สำหรับข้อค้นพบอีกประการ คือ ผู้ที่ได้รับทุนส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 80 ของผู้รับทุนประเภท 2 ต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศ และส่วนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะไปเรียนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าห่วงใย คือ นักเรียนยากจนที่ได้รับทุนประเภท 1 ก็มีเพียงกว่า 10 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีอำเภอกว่า 900 อำเภอ แต่นักเรียนได้ทุนเพียงกว่า 10 คน จึงทำให้คำว่า “1 อำเภอ 1 ทุน” ผิดเพี้ยนไปเช่นกัน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้นักเรียนสอบผ่านจำนวนน้อยมาก เกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่

- ข้อสอบ  อาจจะมีความยากเกินไป และการออกข้อสอบไม่มีการเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ไม่ได้เทียบกับเกณฑ์ข้อสอบของ O-Net หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้สามารถคัดเลือกเด็กยากจนแต่เรียนดีทั่วประเทศได้เพียง 10 คน ทั้งๆ ที่ในอดีตก็มีสถิติและข้อมูลว่า เด็กที่ได้รับทุนมาจากทุกอำเภอ และร้อยละ 70 ของเด็กที่ได้รับทุนก็ประสบความสำเร็จทางการเรียน หมายความว่า หากเรามีวิธีการคัดเลือกที่ดี เด็กจากทุกอำเภอก็สามารถสอบรับทุนไปเรียนต่อได้

- การสอบครอบคลุมทุกวิชาโดยไม่จำเป็น  เช่น เรียนสายวิทยาศาสตร์ ต้องสอบวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยด้วย ทำให้คนเก่งสายวิทยาศาสตร์บางส่วนไม่ได้รับทุน เพราะคะแนนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยไม่ผ่าน ในขณะเดียวกันคนที่สอบสายศิลป์ ก็อาจจะไม่ผ่านในวิชาฟิสิกส์

อย่างไรก็ตาม จะเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุมประเมินและทบทวนการดำเนินงานโครงการใหม่ ทั้งปรัชญาแนวคิดและภาคปฏิบัติ เพื่อปรับหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2557 ทั้งแบบที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. และไม่แก้ไขมติ ครม. ซึ่งสาเหตุที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. เนื่องจากได้มีการเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ ครม.เห็นชอบไว้แล้ว ฉะนั้น คณะกรรมการไม่สามารถแก้ไขเองได้ นอกจากนี้ จะต้องเตรียมยกร่างข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย เพื่อให้รัฐมนตรีคนใหม่เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/3/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net