โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2557
ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 1/2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

  • เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล
    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 7 ราย คือ

1) รศ.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.สุมิตร สุตรา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) รศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) รศ.บุษบา กนกศิลปธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) รศ.พรชัย สิมะโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
6) รศ.สมเดช กนกเมธากุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเคมี (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) รศ.ระพีพรรณ คำหอม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

048 รับมอบห้องสมุดดิจิตอล
421 เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content
419 รมว.ศธ.หารือกับ ทปอ.เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมือง
406 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
401 หารือคณบดีคณะวิศวะและอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
395 หารือแนวทางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
393 ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
390 ระชุม ปอมท.
386 เปิดงาน Smart Education
385 ฟังความคิดเห็นอธิิการบดีประเด็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกอ.

Bookmark and Share

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง คือ ศาสตราจารย์อรทัย พาชีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ท.11 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดสาขาสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์

1) เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2) เป็นสาขาวิชาในกลุ่มหลักที่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กำหนด
3) เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
4) กรณีสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปิดสอนอยู่เดิม ควรพิจารณาตามความต้องการและจำเป็น รวมทั้งสถาบันที่จะไปศึกษาต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลของประเทศนั้น
5) กรณีสาขาที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในอนาคต ควรเป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย

- ให้สถาบันอุดมศึกษา แจ้ง ก.พ.อ.รับทราบสาขาวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา


  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

ที่ประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ความเห็นของสภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งพบว่าสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยเสนอให้มีการประเมินมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา และยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม โดยจัดทำเป็นบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ เรื่องการกำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อเยียวยาปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย ในลักษณะหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไปภาพ สถาพร ถาวรสุข


  • รับทราบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561

ที่ประชุมรับทราบผลการทบทวนเกณฑ์การคำนวณภาระงานการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการเสนอขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ประจำปี 2558 จึงควรดำเนินการคำนวณตามเกณฑ์กลางภาระงานสอน (Teaching Load) 15 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา/อาจารย์ 1 ตำแหน่ง หรือ 45 ชั่วโมง เช่นเดิมไปพลางก่อน และเห็นควรให้มีการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ โดยหลักสูตรที่จะเสนอขอกรอบอัตรากำลังจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/3/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net