โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 139/2557
จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม คสช. กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ - ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมฯ โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการดำเนินงานของ ศธ. เช่น การปฏิบัติราชการให้ดำเนินการไปตามปกติ ทั้งนี้ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติจากส่วนราชการต้นสังกัด การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภายใต้การบริหารราชการของ คสช. โดยเคร่งครัด เป็นต้น

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

136 หารือโครงการเร่งด่วนของ ศธ.
135 มอบแนวทางการดำเนินงานของ สร.
134 ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.เข้าหารือกับผู้บริหาร ศธ.
133 ศธ.หารือกับ คสช.
132 ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ - คสช.
130 ประชุมองค์กรหลัก 16/2557
128 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ปัตตานี
121 อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
116 Education Thai 2014
   
 

 

Bookmark and Share

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อราชการ หรือข้อสั่งการที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รายงานหรือนำเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อน ซึ่ง ศธ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติและมาตรการข้างต้นให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทราบโดยทั่วกันแล้ว

นอกจากนี้ ศธ.ได้แต่งตั้งบุคลากรใน สป. เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ นอกเวลาราชการทุกวัน จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมทั้งตั้งผู้ประสานงานของ ศธ. 2 ราย เพื่อไปปฏิบัติงานกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่ตึกกองบัญชาการกองทัพบก 1 ตลอดจนตั้งคณะทำงานประสานนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนการทำงานกับ คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/6/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net