ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2557
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณต่างๆ ไปให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

014 วันครู
011 ระชุมองค์กรหลัก 13 มค.2557
009 ประชุม ศธ. 1/2557
007 แถลงข่าวงานวันครูปี 2557
002 ระชุมองค์กรหลัก 1/2557
439 แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
437 งานปีใหม่ ศธ.
413 ตรวจเยี่ยม One Stop Service ของ ศธ.
411 ศธ.กำหนดแนวทางการทำงานในช่วงวิกฤต
403 ขาดคน ขาดคุณภาพ ต้องปรับตัวอย่างไร
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยสนับสนุนการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและส่วนราชการในสังกัด โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง ดังนี้

1. สนับสนุนให้ครูอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่

1.1 เป็นกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัด

1.2 เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยครูอาจารย์ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง

1.3 เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยบุคลากร/นักศึกษา ในสังกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง

2. อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง

3. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำประกาศของหน่วยงาน เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

4. สนับสนุนด้านการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเป็นวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้ง

5. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เพื่อสื่อสารผ่านนักเรียน นักศึกษา ไปยังผู้ปกครองและประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดโดยไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลดจำนวนบัตรเสีย และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

6. สนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน โดยเห็นว่านักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

23/1/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net