ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 5/2557
มอบรางวัลให้
เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2556

หอประชุมกองทัพเรือ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้กล่าวโอวาท และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 732 คน ประจำปีที่ผ่านมา  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมี ดร. สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ ส่วนแรก เป็นการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ที่ได้รับเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับโอวาท พร้อมทั้งรับมอบโล่รางวัล ซึ่งได้จัดขึ้นในวันนี้ และส่วนที่ 2 เป็นการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการนำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 732 คน เข้ารับโอวาทและรับมอบโล่รางวัล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
425 ประชุม กช. 6/2556
424 MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
420 ประชุมบอร์ด กศน.
417 โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
412 งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4
391 ระชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
379 ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2556
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

  • กลุ่มที่ 1 เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 507 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

  • กลุ่มที่ 2 เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 225 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะและดนตรี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านทักษะฝีมือและวิชาชีพ


จากนั้น รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เด็กเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และต่อประเทศชาติ รู้รักสามัคคี รักประเทศชาติ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่คุณธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ให้มีความยั่งยืน ดังคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่เด็กและเยาวชนในปีนี้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรของประเทศ เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต การมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายมองเห็นและชื่นชมความดีของเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้กระทำมา หวังว่าทุกคนจะรักษาความดีและพัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป นอกจากเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองแล้ว ยังเป็นการธำรงรักษาและพัฒนาประเทศของเราให้รุ่งเรืองต่อไป

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ และขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีพลังกาย พลังใจ มีสติปัญญา ในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างอันดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นเด็กดี มีวินัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

เด็กหญิงชามาวีร์ เลิศวัฒนาพร นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ กล่าวขอบคุณ รมว.ศธ.ที่ได้ให้โอวาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” โดยมอบให้เป็นคติประจำใจ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ การได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า รมว.ศธ. มีความตั้งใจที่จะยกย่องผู้ที่ทำความดี ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นต่อไป และการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่า ผู้ที่ทำความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน

ดังนั้น เด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนกำลังสำคัญของชาติ จะต้องยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ทัดเทียมอารยประเทศในภายภาคหน้าต่อไป และขอสัญญาว่า จะทำหน้าที่ของเด็ก รักษาความดีงามนี้ไว้ให้มั่นคง งอกงามยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ตนเองมีความสุข ความเจริญในชีวิต พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และยั่งยืนสืบไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์/นพรัตน์ สบายกาญจน์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/1/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net