ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 48/2557
แถลงข่าว "มหกรรม คนสร้างสุข" และพิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอล

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรม คนสร้างสุข" และพิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 77 แห่ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดี และผู้บริหารบริษัทฯ และศิลปินจำนวนมาก เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม

นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษา สำหรับโครงการล่าสุดในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดงาน “มหกรรม คนสร้างสุข” ขึ้นทั่วประเทศ โดยจุดเด่นของงาน คือ “โครงการห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข” ซึ่งเป็นการมอบห้องสมุดดิจิตอลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ โดยจะมอบแท็บเล็ตซึ่งบรรจุหนังสือประมาณ 1,000 เล่ม ที่ให้สาระความรู้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน รวมถึงเป็นแหล่งที่ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเนื้อหา และจะมีการเพิ่มหนังสือทุกๆ 3 เดือน ลงในแท็บเล็ตดังกล่าวอีกด้วย

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

421 เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก ด้วย Digital Content
419 รมว.ศธ.หารือกับ ทปอ.เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมือง
406 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
401 หารือคณบดีคณะวิศวะและอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
395 หารือแนวทางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
393 ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
390 ระชุม ปอมท.
386 เปิดงาน Smart Education
385 ฟังความคิดเห็นอธิิการบดีประเด็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
367 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกอ.

Bookmark and Share

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า การที่บริษัทฯ มีโครงการมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุขให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะห้องสมุดนับเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ให้มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลบางอย่างต้องอาศัยการสืบค้น ไม่ว่าจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประตูเปิดสู่โลกกว้างในอนาคตต่อไป


รมว.ศธ. กล่าวในฐานะตัวแทนของอธิการบดีในการรับมอบห้องสมุดดิจิตอลว่า ศธ.ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจะพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายในปี พ.ศ.2558 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายที่ ศธ.พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ในโลกยุคดิจิตอล ผู้คนมีแหล่งข้อมูลความรู้อยู่อย่างไม่จำกัด ที่สำคัญคือ เราจะช่วยให้ผู้เรียน เด็กและเยาวชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กว้างขวางและทั่วถึงได้อย่างไร การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เช่น การบริจาคระบบห้องสมุดอิเล็ทรอนิกส์และสื่อความรู้ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และมีประสิทธิภาพ จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

25/2/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net