ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 45/2557
ผลประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า ระหว่างนี้จะยังคงมีการทำหน้าที่กันต่อไป เรื่องที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ให้พิจารณาว่า ครม.จะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องเข้า ครม. และสามารถทำได้ในระหว่างที่เป็นรัฐบาลรักษาการ จะดำเนินการต่อไปตามปกติ รวมถึงจะพยายามผลักดัน และเร่งรัดงานต่างๆ ให้คืบหน้าไป

  • เห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557

ที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงเงิน 92.50 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (76.20 ล้านบาท) เป็นงานต่อเนื่องจากแผนดำเนินงานฯ ปี 2556 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กองทุนได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน)

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

044 มอบเกียรติบัตรดีเด่นอาชีวะเอกชน
033 ประชุม กช. 1/2557
027 ประชุม กคศ. 1/2557
026 ประชุม คกก.บห.ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
010 วันเด็กแห่งชาติ
005 มอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
425 ประชุม กช. 6/2556
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

  • เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 95 ราย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 65 แห่ง และ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 แล้ว

  • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2556

ที่ประชุมเห็นชอบผลการคัดกรองและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 โดยมีสรุปผลการคัดกรองโครงการ คือ

- โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ เป็นวงเงิน 248.43 ล้านบาท
- โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17 โครงการ เป็นวงเงิน 58.65 ล้านบาท
- โครงการที่เสนอนอกกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ และ/หรือไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ เป็นวงเงิน 2.77 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามต่อไป

  • รับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุน 180 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้นกว่า 165 ล้านบาท ซึ่งได้รับมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 กสทช.มอบเงินสมทบเพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านบาท

ในส่วนของสรุปรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และมีเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 19 ล้านบาท ขณะนี้มียอดเงินในกองทุนฯ ทั้งสิ้น 184 ล้านบาท มีการประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 4.8 ล้านบาท จึงมียอดเงินคงเหลือประมาณ 180 ล้านบาท

  • รับทราบประกาศฯ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยกำหนดให้

- โครงการที่ของบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างน้อย 3 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 1 - 5 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 5 – 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
- โครงการที่ของบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 7 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ

  • รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในอัตรา 1,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่ไม่มีการประชุม และอัตรา 2,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่มีการประชุม สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาท/คน/โครงการ

  • รับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับผู้มาเสนอขอรับเงินกองทุนไปดำเนินการ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

  • รับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง

ที่ประชุมรับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 14 ประเด็น ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน  ตัวชี้วัด 1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัด 1.2 การปิดบัญชีประจำปีและส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบรับรอง

2) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ  ตัวชี้วัด 2.1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทของกองทุน ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน ตัวชี้วัด 2.3 ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกองทุน ตัวชี้วัด 2.4 ความสำเร็จในการจัดทำแผนหารายได้ของกองทุน

3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 3.2 การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุน

4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัด 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน ตัวชี้วัด 4.4 การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ตัวชี้วัด 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • รับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-25604) การพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 5) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งมีแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ วางแผนเรื่องสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ และทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหารือในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการดำเนินการฝากเงินกองทุนฯ ปี 2557 ในส่วนที่จะไม่ได้ใช้ เป็นยอดเงินประมาณ 80-90 ล้านบาท เพื่อย้ายไปบัญชีฝากประจำ 1 ปีในธนาคารของรัฐวิสาหกิจ ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ซึ่งมากกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ หาข้อมูลว่าธนาคารของรัฐวิสาหกิจไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงที่สุด

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

22/2/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net