ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2557
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28/2556

มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงในปี 2558

การแข่งขันในปีนี้ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 แห่ง มีนักศึกษาเข้าแข่งขัน จำนวน 6,117 คน แบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น 2 กิจกรรม คือ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

033 ประชุม กช. 1/2557
027 ประชุม กคศ. 1/2557
026 ประชุม คกก.บห.ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
010 วันเด็กแห่งชาติ
005 มอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
425 ประชุม กช. 6/2556
424 MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

1) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 54 รายวิชา
2) กิจกรรมการประกวด 11 ประเภท ได้แก่ การประกวด VR Star การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง การประกวดจินตลีลา การประกวดรำ 4 ภาค การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเต้น การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ผลการวิจัย และการแข่งขันกีฬาลีลาศ

โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 1,642 คน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 1,533 คน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 1,305 คน รวมทั้งสิ้น 4,480 คน นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นของกลุ่มภาคกลางที่มีอายุงานการบรรจุมากกว่า 3 ปี มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่อง
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีต่อผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของประเทศ ดังเช่นในหลายประเทศทั่วโลก

เรื่องของการอาชีวศึกษาเป็นเรื่องที่รัฐบาลและ ศธ.ให้ความสำคัญ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังต้องการบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ เพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยผลิตบุคลากรที่มีทักษะฝีมือไม่เพียงพอและขาดแคลนอยู่มาก ฉะนั้น ศธ.จึงมีนโยบายที่จะพยายามผลักดันส่งเสริมให้นักเรียนสายสามัญเลือกเรียนต่ออาชีวศึกษาให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพประมาณ 66:34 จะพยายามให้เป็น 50:50 และมีการกำหนดว่า ภายใน 2 ปีการศึกษาจะปรับสัดส่วนให้เป็น 51:49 แต่ในปีการศึกษาแรกนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 55:45 ทั้งนี้ ขอให้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลว่าจะให้ ศธ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดำเนินการอย่างไรบ้าง แม้ว่าขณะนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการแต่ก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่ และเชื่อว่า สพฐ.ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแน่นอน


สำหรับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา มีแนวความคิดที่สำคัญคือ ให้อาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชนกำหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษา และจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถดำเนินการโดยประสานงานผ่านทาง สช.ได้ เพื่อดำเนินการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตอย่างแท้จริง

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

22/2/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net