ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 35/2557
หารือการผลิตหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและทันก่อนเปิดภาคเรียน

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  รวมทั้งผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.  หารือกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้

- มีความเห็นว่าไม่ควรนำเงินที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรนำไปใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพียง 700 บาทต่อหัว ในขณะที่ประเทศอื่นใช้งบประมาณมากกว่าหลายเท่าตัว

- เห็นชอบปฏิทินแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ที่ระบุให้โรงเรียนดำเนินการและทำใบสั่งซื้อภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยผู้ขาย (ร้านค้าย่อย) แจ้งรายการสั่งซื้อหนังสือให้สำนักพิมพ์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และสำนักพิมพ์จะต้องดำเนินการและส่งหนังสือไปยังร้านค้า เพื่อส่งต่อไปถึงโรงเรียนภายในวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2557

- ให้มีการทบทวนรายการหนังสือที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สพฐ. เพื่อให้โรงเรียนได้เลือกซื้อ โดยจัดทำข้อมูลให้รายการเหล่านี้ทันสมัย ตรงกับความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลล้าสมัย นำไปสู่การสั่งซื้อหนังสือที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการใช้แล้ว

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

030 ประชุมองค์กรหลัก 5/2557
022 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 2/2557
021 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนเลือกตั้งของ ศธ.
014 วันครู
011 ระชุมองค์กรหลัก 13 มค.2557
009 ประชุม ศธ. 1/2557
007 แถลงข่าวงานวันครูปี 2557
002 ระชุมองค์กรหลัก 1/2557
439 แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
437 งานปีใหม่ ศธ.
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

- ให้มีการเพิ่มกรรมการตรวจสอบหนังสือที่จะรับรอง และเพิ่มค่าตอบแทนแก่กรรมการฯ  เพื่อให้สามารถรับรองคุณภาพหนังสือได้มากและรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่มีการซื้อหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์ ทั้งจากองค์การค้าของ สกสค.และสำนักพิมพ์เอกชน เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาคือ เมื่อหนังสือจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมาไม่ทัน ทำให้การตรวจรับทั้งหมดหยุดชะงักและไม่มีการนำหนังสือส่วนอื่นไปใช้ จากนี้จึงจะมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า หากหนังสือจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งไปถึงก่อน สามารถตรวจรับก่อนได้ เพื่อนำหนังสือส่วนนั้นไปใช้ เพราะหลายกรณีจะพบว่าหนังสือที่มาช้า ก็มาช้าจากแหล่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อแหล่งอื่น

จากการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ มีข้อเสนอเพิ่มเติมที่น่าสนใจจากสมาคมฯ ตัวแทนครู ผู้บริหาร ที่ต้องการหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากหนังสือเรียน และได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อต้องการแก้ปัญหาการจัดพิมพ์หนังสือเรียนไม่ให้เกิดความล่าช้า และได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีทั้งความร่วมมือและการแข่งขันกัน โดย ศธ.พร้อมจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน ระบบราชการ และผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่และเป็นธรรม

จากการหารือในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยไม่คิดว่าปัญหาต่างๆ เป็นภาระของรัฐบาล ดังนั้น จึงต้องการรับฟังเพื่อนำไปแก้ปัญหาจริงจัง โดยมอบให้ปลัด ศธ.รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด และเสนอให้ที่ประชุมองค์กรหลักพิจารณาแนวทางการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพตำราเรียนต่อไปนายปราสาท วิทยาภัทร์ นายกสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มาประชุมระดมความคิดเห็นและหาทางออกเรื่องการผลิตหนังสือเรียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จากนั้นสมาคมฯ ได้ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งนำข้อสรุปมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ คือ

1. การจัดส่งหนังสือเรียนไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน  ประเด็นนี้เป็นปัญหาจากการโอนเงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนล่าช้าและไม่เต็ม 100% ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องโอนเงินงบประมาณทั้ง 100% ลงโรงเรียนให้รวดเร็วขึ้น ให้ถึงโรงเรียนภายใน 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยระบุให้โรงเรียนใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามที่กระทรวงศึกษากำหนดเท่านั้น ซึ่งทาง ศธ.ควรจะมีกระบวนการติดตาม เพื่อให้ได้ผลตามนโยบายเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด

2. การพัฒนาคุณภาพตำราเรียนให้มีคุณภาพ  ตามแนวนโยบายการศึกษาของชาติ และความคาดหวังของหลักสูตร

          2.1 กระทรวงศึกษาธิการควรแต่งตั้งตัวแทนจากสมาคมฯ หรือสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตหนังสือเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และพร้อมจะร่วมทำงานกับกระทรวงฯ ให้เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ผลิตและกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาตรงกัน จะทำให้การพัฒนาและการผลิตหนังสือเรียนและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีคุณภาพที่มี สอดคล้องกับหลักสูตร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ละครั้ง ควรจะมีเวลาให้แก่ผู้ผลิตหนังสือเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการใช้หลักสูตรจริงพร้อมกันทุกโรงเรียน

          2.2 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบหนังสือเรียน ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์มีเวลาเตรียมตัวในการผลิตหนังสือเรียนค่อนข้างน้อย และกระบวนการตรวจค่อนข้างล่าช้า ส่งผลต่อการผลิตหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ เกิดความล่าช้าไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักพิมพ์ต่างๆ ยินดีมีส่วนช่วยสนับสนุนการตรวจหนังสือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเสนอให้เพิ่มอัตราค่าตรวจให้เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และรับงานได้เพียงพอกับภาระงานที่กระทรวงฯ จะกำหนดขึ้น

          2.3 สร้างสภาวการณ์แข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้ทุกสำนักพิมพ์ได้แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียน และสื่อต่างๆ พร้อมพัฒนาระบบการตลาด โดยราชการควรเสนอแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือและสื่อแต่ละชนิด และต้องให้อิสระกับโรงเรียนในการเลือกซื้อหนังสือเรียนได้อย่างเสรี ปราศจากการชี้นำ หรือการครอบงำใดๆ

3. การยกระดับคุณภาพหนังสือเรียน กศน.  ปัจจุบันการพัฒนาหนังสือเรียนและการจัดหาหนังสือเรียนให้นักศึกษาของ กศน. ยังขาดความเป็นระบบและไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จนยากที่จะปฏิบัติตามได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตหนังสือเรียนตามหลักสูตร กศน.ติดต่อมาหลายปี ควรที่จะได้พัฒนาระบบและแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
อนึ่ง จากการประชุมครั้งนี้ มีหลากหลายความเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจ อาทิ

  • ตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ : ส่วนใหญ่ใช้วิธีกรณีพิเศษในการจัดซื้อ เงินส่วนลดในการจัดซื้อแต่ละครั้ง หลายโรงเรียนให้ลดในใบเสร็จ และนำเงินส่วนลดนั้นไปซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน แต่ก็มีหลายโรงเรียนที่อาจนำเงินไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • ตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก : ส่วนใหญ่ใช้วิธีการตกลงราคา ทำให้ไม่ค่อยพบปัญหาในการจัดซื้อ แต่ต้องการให้คลายกฎระเบียบในการจัดซื้อแบบฝึกหัดในกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ นอกเหนือจาก 3 กลุ่มสาระหลัก

  • ตัวแทนจาก สพฐ. : จะมีการกำชับในที่ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเร็วๆ นี้ ถึงแนวปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ตรงกัน เช่น เงินที่เหลือหรือเงินส่วนลดจากการจัดซื้อหนังสือเรียน ควรนำมาจัดซื้อหนังสืออื่นๆ เข้าห้องสมุด

  • ตัวแทนจากสมาคมฯภาพ สถาพร ถาวรสุข

          - ปัญหาที่พบคือ ข้อมูลรายชื่อหนังสือในเว็บไซต์ของ สพฐ. ควรอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
          - เงินที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียน ควรนำไปใช้ในการจัดซื้อหนังสือหรือแบบเรียน แบบฝึกหัดอื่นๆ เข้าห้องสมุด มากกว่าที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          - ความสัมพันธ์ในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนกับการปรับหลักสูตร หากจะมีการปรับหลักสูตร ควรจะมีการแจ้งผู้ผลิตทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
2 ปี เพื่อวางแผนการผลิต
          - ขอให้มีการปรับปฏิทินการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาย (ร้านค้าย่อย) ควรส่งหนังสือให้ครบถ้วนภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2557
เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/2/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net