ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 33/2557
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1/2557

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6ุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

  • เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนา
    ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ได้รับงบประมาณเพิ่มจากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 ในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป (ส่วนตารางด้านล่างเป็นอัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

027 ประชุม กคศ. 1/2557
010 วันเด็กแห่งชาติ
005 มอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
438 คาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
436 มอบเกียรติบัตรผลสอบ O-Net ให้ รร.เอกชน
431 ผลประชุม ก.ค.ศ.11/2556
425 ประชุม กช. 6/2556
424 MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
420 ประชุมบอร์ด กศน.
417 โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

ตารางอัตราเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2557
ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2557
เป็นต้นไป

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/
สายวิชา

อัตราอุดหนุนปัจจุบัน

อุดหนุนปัจจุบันร้อยละ

อัตราอุดหนุน 100%

อุดหนุนเพิ่ม 15%

อัตราอุดหนุน 85%

1. ก่อนประถมศึกษา (อ.1-3)

9,386.50

70.79

13,260.50

1,989.00

11,375.50

2. ประถมศึกษา

9,556.50

73.74

12,960.50

1,944.00

11,500.50

3. มัธยมศึกษาตอนต้น

13,017.50

83.17

15,652.50

1,565.00

14,582.50

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

   4.1 สายสามัญ

13,347.50

83.67

15,952.50

1,595.00

14,942.50

   4.2 สายอาชีพ (ปวช.)

 

 

 

 

 

        (1) อุตสาหกรรม/สิ่งทอ

16,701.50

74.25

22,492.50

2,249.00

18,950.50

        (2) พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว

14,740.50

78.06

18,882.50

1,888.00

16,628.50

        (3) ศิลปกรรม

16,049.50

84.59

18,972.50

1,897.00

17,946.50

        (4) เกษตรกรรม/ประมง

15,841.50

79.64

19,892.50

1,989.00

17,830.50

        (5) คหกรรม

15,074.50

92.92

16,222.50

1,622.00

16,696.50


  • เห็นชอบร่างประกาศฯ การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. .... เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา) โดยมีประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีการดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน

หน้าที่ของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด  คือ

1) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ
2) เสนอโครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนของจังหวัด
3) รับฟังปัญหาจากผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ เพื่อเสนอแนะต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย

นอกจากนี้ ให้รับข้อเสนอจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนด เป็นต้น


  • เห็นชอบร่างประกาศฯ เพิ่มอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการในปี พ.ศ.2555–2557 จำนวน 3 ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ 1 พ.ศ.2555 (1 มกราคม 2555) ปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 11,680 บาท
- ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 (1 มกราคม 2556) ปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 13,300 บาท
- ระยะที่ 3 พ.ศ.2557 (1 มกราคม 2557) ปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 15,000
บาท

ตารางอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเพดานเงินเดือนครู และให้นำมาเสนอในที่ประชุม กช. ครั้งต่อไป


  • เห็นชอบการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 เพื่อให้การจัดการศึกษาเอกชนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับรายละเอียดและกำหนดตัวชี้วัด KPI ให้มีความเป็นมาตรฐานสากลเช่นกันด้วย


  • ข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีสาระสำคัญดังนี้

- การจัดทำบัญชีเป็นคนละส่วนกับการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอำนาจกำหนดแบบและระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบได้
- การตรวจสอบบัญชี ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
47 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการกำหนดที่มาและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด แต่ให้อำนาจคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบบัญชีเท่านั้น นอกจากนี้ การตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบต้องกระทำโดยผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด

ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของโรงเรียนในระบบได้ จึงต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะกำหนดที่มาและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของโรงเรียนในระบบให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากโรงเรียนขนาดเล็กเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชี


ภาพ สถาพร ถาวรสุข


โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้แจ้งในที่ประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ  เช่น การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาการเรียนการสอน การยกระดับการศึกษาตามแนว PISA การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ. เพื่อร่วมดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกประกาศแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีน พร้อมทั้งขอให้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่คั่งค้าง ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การขอต่อวีซ่าของครูสอนภาษาจากต่างประเทศ โดยให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้หากมีความจำเป็นที่ต้องจัดประชุมก็ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการดำเนินงาน และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือไม่ต้องขอเป็นมติคณะรัฐมนตรี

กุณฑิกา พัชรชานนท์ พิมพ์
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
6/2/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net