โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 297/2557
เยี่ยมชม “ของขวัญปีใหม่” ศธ.มอบให้ประชาชน

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชม "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ศธ.ในภาพรวม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามของ ศธ.ขอต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศธ.ที่ผ่านมา รวมทั้ง "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" เนื่องจาก ศธ.เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนั้นของขวัญปีใหม่ของ ศธ.จึงเป็นวิชาความรู้ที่จะมอบให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ไม่ได้เป็นการให้ปลากับประชาชน แต่เป็นการสอนวิธีตกปลา เพื่อให้ผู้รับสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการเพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

292 ติดตามผลดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
291 บรรยายการประกันคุณภาพภายในกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
287 ประชุมแผนบูรณาการการศึกษาชายแดนภาคใต้
286 งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
285 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.

 

 

Bookmark and Share

ปลัด ศธ. กล่าวถึงสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ ศธ.ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กฎหมายด้านการศึกษา และ Digital Economy ซึ่งดำเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับของขวัญปีใหม่ 2558 ที่ ศธ.เตรียมมอบให้กับประชาชน ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้...สู่อาชีพ” มีจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) ครูพระราชทาน...สัญญาณจากฟ้า (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สพฐ.) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ทุกโรงเรียนมีครูสอนครบชั้น สอนตรงตามวิชาเอก และให้ครูได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลโดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน ด้วยการให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล จากนั้นจะมีการขยายผลโครงการฯ ไปสู่โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดสอนเสริมผ่านทาง DLTV

2) กศน.ฝึกอาชีพ “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย – สำนักงาน กศน.) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน และต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของตลาด สถานที่ฝึกอาชีพคือ กศน.ตำบล/แขวง จำนวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ ระยะเวลาการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2558

3) อาชีวะ ซ่อม สร้างเสริม ส่งสุข (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา – สอศ.) ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชน สร้างระบบสาธารณูปโภค ศาสนสถาน โรงเรียน สนามกีฬาในชุมชนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เสริมสร้างการพัฒนาอาชีพ โดยการพัฒนาอาชีพเดิม ฝึกอาชีพเสริม และสร้างอาชีพใหม่ และจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะเวลาตั้งแต่ 3-75 ชั่วโมง และส่งสุข โดยการให้บริการตรวจรถพร้อมใช้ ถนนปลอดภัยแน่นอน จำนวน 125 จุดทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับกิจกรรมซ่อม สร้าง และเสริม มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2558 และกิจกรรมส่งสุข จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558) และเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2558)

4) สัปดาห์อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน – สช.) มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การให้บริการสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค โดยนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดปี 2558

5) อุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – สกอ.) มีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป และจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2558 (30-100 ชั่วโมง)
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมชม และชื่นชมของขวัญของ ศธ. ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้แต่ละกระทรวงเตรียมของขวัญให้แก่ประชาชน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของ อาจจะเป็นการดำเนินงานหรือโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นใจว่ารัฐบาลได้พยายามทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญจาก ศธ.ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชนของไทย

หลังจากได้รับฟังของขวัญของแต่ละองค์กรหลักแล้ว เห็นด้วยว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เช่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะใช้การถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร่วมด้วย ไม่เฉพาะการใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพผ่านเว็บ (Web-based Course) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพในการดำเนินการปีถัดไป

สำหรับกิจกรรมของ สอศ.และ สช.เน้นที่การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ถือเป็นการสร้างความเชื่อมโยงสามเส้า ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชน จึงเป็นของขวัญที่ทำให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างการเรียนกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตหรือผู้จบการอาชีวศึกษาที่สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาแล้ว

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ศธ. เป็น “แท่นโมเดล” รูปตาชั่ง รูปคนช่วยเหลือกัน และรูปรากหญ้า ซึ่งสื่อความหมายแทนนโยบายในการทำงานด้านสังคม 3 ข้อคือ การลดเหลื่อมล้ำ การค้ำจุนกัน และการสร้างสรรค์รากหญ้า

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ