โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 292/2557
ติดตามผลดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สงขลา

จังหวัดสงขลา – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนองค์กรหลัก เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่

เมื่อเวลา 11.00 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และคณะ เดินทางถึงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

291 บรรยายการประกันคุณภาพภายในกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
287 ประชุมแผนบูรณาการการศึกษาชายแดนภาคใต้
286 งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
285 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

 

Bookmark and Share

รมช.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้ชี้แจงผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีการใช้งบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 154 โครงการ เป็นเงินประมาณ 3,453 ล้านบาท รวมถึงการดำเนินงานของแต่ละองค์กรหลัก โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือที่เรียกว่า “ศธ.ส่วนหน้า” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการแผนงานต่างๆ ของแต่ละองค์กรหลักให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยจะจัดให้มีบุคลากรลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงาน และนำแผนงานต่างๆ มาบูรณาการอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและระดมความคิดในเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ

1) การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งได้มอบหมายให้ ศธ.ส่วนหน้าดำเนินการหาข้อมูล สำรวจความคิดเห็นและความเป็นไปได้ เนื่องจากเห็นว่าการนำการกีฬาเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอการดำเนินการพัฒนากีฬาใน 3 ระยะ ได้แก่ 1) แผนระยะสั้น การจัดกิจกรรมด้านกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2) แผนระยะกลาง การเพิ่มชั่วโมงเรียนกีฬาหรือการกำหนดแผนการเรียนวิทย์-กีฬาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) แผนระยะยาว การศึกษาต่อด้านกีฬา และการส่งเสริมกีฬาสู่อาชีพ จากนี้จะมีการหาข้อมูลและสำรวจเพิ่มเติม จัดทำโครงการ และจะมีการแถลงผลให้ทราบในโอกาสต่อไป

2) การรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา มีการประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และใช้แนวทางการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มแข็งและรัดกุมมากขึ้น พร้อมทั้งประสานงานร่วมกันให้มีความสอดคล้องกันและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่


 • การประชุมเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

ในช่วงบ่าย รมช.ศธ.และคณะ เดินทางไปที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ เพื่อรับฟังการสรุปสัมมนาเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้บริหารจาก ศปบ.จชต.  ตัวแทนองค์กรหลัก ผู้แทนจาก กอ.รมน. ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง มีการจัดทำคู่มือการอ่านและเขียนให้ชัดเจน ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษาของผู้เรียน อีกทั้งให้มีการพัฒนาครูในเรื่องเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนด้วย

 • การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมีอายุราชการน้อยและขาดประสบการณ์การทำงาน จึงควรมีการปรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้บริหาร สร้างผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

 • ควรมีการพัฒนาครูให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา ตรงกับวิชาที่สอน สร้างขวัญและกำลังใจ  เพื่อลดอัตราการย้ายออก สนับสนุนให้มีครูธุรการครบทุกโรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูอยู่ในห้องเรียนมากที่สุด และสร้างครูให้เป็นครูมืออาชีพ

 • บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้างพนักงานราชการ  ทำให้มีอัตราการลาออกบ่อยครั้ง เนื่องจากรู้สึกไม่มีความมั่นคงในอาชีพ รวมถึงสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ จึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้มีโอกาสทำงานที่มั่นคง มีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ

 • การพัฒนา เสริมสร้างโอกาสและการมีอาชีพ  ควรจัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับทัศนคติและค่านิยมที่เน้นการเรียนสายศาสนาและสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ตั้งชมรมอาชีพในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องอาชีพให้กับนักเรียน ดำเนินการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพจากปัจจุบัน ร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 15 พัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและทักษะแรงงานให้สูงขึ้น หากดำเนินการได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้มาตรฐานวิชาชีพและทักษะของผู้เรียนสูงขึ้น และส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

 • การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และสายอาชีพ เน้นการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เด็กไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

 • การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน  ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไม่ได้สอนตามกระบวนการ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จึงต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาให้ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559ที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
ภาพ :
กุณฑิกา พัชรชานนท์

ทั้งนี้ รมช.ศธ.ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายเสียสละเวลามาร่วมสัมมนาในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้นำการปฏิบัติงานในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งการจัดทำแผนงานเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะหากมีแผนงานที่ดี ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เท่ากับว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ภาคปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานกับการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 4 ระดับ คือ 1) แผนดี การปฏิบัติดี ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ระดับสูงสุด 2) แผนไม่ดี แต่การปฏิบัติดี ผลสัมฤทธิ์จะอยู่ในระดับรองลงมา 3) แผนดี ปฏิบัติไม่ดี ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ำลงมาอีก และ 4) แผนไม่ดี ปฏิบัติไม่ดี ทำให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาไม่ดี กล่าวสรุปคือ เมื่อจัดทำแผนงานสำเร็จแล้ว หากปฏิบัติได้ตามแผนงานนั้น ความสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดแน่นอน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published
9/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ