โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 287/2557
การดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแผนดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 158 โครงการ โดยใช้งบประมานในการดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,457 ล้านบาท โดยบูรณาการแผนดำเนินงานให้เข้ากับจุดเน้น 6 ด้าน ได้แก่

1.มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อาทิ กีฬา ลูกเสือ เป็นต้น

4.มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอาชีพ

5.มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน

6.ปรับปรุงการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

286 งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
285 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
270 นร.ถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
269 ประชุมเตรียมจัดงาน Asian Science Camp 2015

 

 

Bookmark and Share

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน รวมทั้งรับทราบผลการแก้ไขปัญหาของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ในด้านต่างๆ อาทิ การขาดแคลนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในพื้นที่ การขาดแคลนครูอาชีวศึกษา ซึ่งไม่ตรงกับวิชาที่สอน ความต้องการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต ความต้องการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนงบประมาณให้กับ ศปบ.จชต.

นอกจากนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.จะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published
5/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ