โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 286/2557
ศธ.จัด
งาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการที่ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ เป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง และอีกนานัปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จนเป็นที่ประจักษ์ชัด สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณ ยกย่องให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

285 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
270 นร.ถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
269 ประชุมเตรียมจัดงาน Asian Science Camp 2015
267 ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก

 

 

Bookmark and Share

พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้น และนำความร่มเย็นผาสุกอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า  ศธ.จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้



รมว.ศธ. กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้

ในฐานะที่ ศธ.เป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันเป็นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นครู จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรี ของแผ่นดินโดยแท้  พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง







ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ศธ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโดยรอบ ศธ.  โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลของข้าราชการครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา สังกัด ศธ. และประชาชนทั่วไป พร้อมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา กิจกรรมฝึกอาชีพ ให้บริการแก่ประชาชน และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published
3/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ