โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 285/2557
ศธ.ประชุมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2557

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของ ศธ. โดยมี รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 5 องค์กรหลักมีแผนการดำเนินงานแยกจากกัน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงต้องใช้วิธีการบริหารงานที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการบูรณาการงานของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

284 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
270 นร.ถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
269 ประชุมเตรียมจัดงาน Asian Science Camp 2015
267 ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก
263 ตรวจเยี่ยม สทศ.

 

 

Bookmark and Share

ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติในระดับภูมิภาค ซึ่ง ศธ. ได้ประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค ผ่านกลไกที่สำคัญทั้งในระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน ซึ่งมีการดำเนินความร่วมมือหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค

นอกจากนี้ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการรับรองประเด็นสำคัญด้านการศึกษา (Key element on Education) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ภายหลังปี 2558 ประกอบด้วย

1) การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
2) การยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) การสนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค
5) การส่งเสริมการดำเนินงานของทุกส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7) การส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย
8) การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

สำหรับการดำเนินความร่วมมือในระดับชาติ หน่วยงานในสังกัด ศธ.ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จะมีการสานต่อการดำเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษา ความรู้ทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้พร้อมเป็นประชาชนอาเซียนและสามารถก้าวสู่ประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา และการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนในการจัดการศึกษาของไทยให้พร้อมสู่ประชาคมโลกได้อย่างสมบูรณ์ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการทำงานที่มุ่งเน้น “เข้าใจ รู้ภาษา พัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยี” พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง ผลการประชุมในครั้งนี้ จะนำเรียน รมว.ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/12/2557
update 6/12/2557
*ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ