โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 284/2557
ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

283 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
270 นร.ถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
269 ประชุมเตรียมจัดงาน Asian Science Camp 2015
267 ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก
263 ตรวจเยี่ยม สทศ.
260 ผลประชุมองค์กรหลัก

 

 

Bookmark and Share

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จึงได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ. 725/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
- นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 
- นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ 
- นายตวง อันทะไชย 
- นา
ทิชา ณ นคร
- ายมีชัย วีระไวทยะ

คณะกรรมการ  ดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ นายกฤษณพงศ์  กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอีก 21 คน ประกอบด้วย
- พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล 
- นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
- นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
- นายวิจารณ์ พานิช 
- นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 
- นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 
- นางประภาภัทร นิยม
- นายวรากรณ์ สามโกเศศ 
- นางสิริกร มณีรินทร์ 
- นายนคร ตังคะพิภพ 
- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
- นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 
- นายสมพร ใช้บางยาง 
- นางสุทธศรี วงษ์สมาน
- นายแพทย์กำจร ตติยกวี
- นายกมล  รอดคล้าย 
- นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
- นายพินิติ รตะนานุกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
-
นายประวิต เอราวรรณ์  นายชาญ ตันติธรรมถาวร และนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านการศึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 
3/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ