โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 283/2557
ศธ.
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยอันเชิญพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนใส่เกล้าใส่กระหม่อม เป็นแนวประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติจวบจนปัจจุบัน

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

282 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
280 เตรียมแผนผลิตครูทดแทนอัตราเกษียณ
274 แถลงข่าว ODOS การทดสอบของชาติ และของขวัญปีใหม่ ศธ.
271 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
270 นร.ถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
269 ประชุมเตรียมจัดงาน Asian Science Camp 2015
267 ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก
263 ตรวจเยี่ยม สทศ.
260 ผลประชุมองค์กรหลัก
252 เปิดงาน Science Film Festival

 

 

Bookmark and Share

ศธ.ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี และน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี ตั้งใจทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว


รมว.ศธ. กล่าวว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของข้าราชการ ถือเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิอันสง่างาม สัจจะวาจาที่เปล่งออกมาด้วยใจบริสุทธิ์จากทั่วสารทิศทั้งแผ่นดิน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยและอุปสรรคต่างๆ ของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจกัน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีในวันนี้

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างยกย่องพระเกียรติคุณว่า “ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้ว” นับเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ปวงข้าพระพุทธเจ้า เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐสูงสุด สมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ตั้งสัตยาธิษฐาน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวามหาฤทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาพระราชอาณาจักร พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เป็นที่ตั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัติกาล


 

คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published
3/12/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ