โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2557
การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ศธ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก (World Bank) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”  โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมบุษบงกช เอ

รมว.ศธ.กล่าวถึง การศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มี นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ และเมื่อนำเอามาใช้ ก็มีการปรับให้ดำเนินการง่าย คือ การใช้วิธีอุดหนุนรายหัว มีการวางแผนและระบบเพียงในขั้นต้นเท่านั้น แต่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก นโยบายเรียนฟรีฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีความสามารถที่จะจ่ายหรือมีฐานะดีก็ทำได้น้อยลง

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

107 ประชุมองค์กรหลัก 14/2557
098 ประชุมองค์กรหลัก 13/2557
091 สงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
088 ผลการรับฟังพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
085 สรุปผลใช้จ่ายงบปี 57 ของ ศธ.
081 ศธ.122 ปี
079 ผลประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556
063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
052 ประชุม ศธ. 3/2557
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการในครั้งนี้ เริ่มจากเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวว่ามีปัญหาอย่างไร จากที่เคยให้โจทย์ไว้ และมีการจัดตั้งคณะทำงานมาดูแล ได้มีการดำเนินการไปจนถึงเรื่องระบบในการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว และการดูแลค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่มีต่อการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายที่การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการอิสระมาช่วยกันคิด และให้มีการนำเสนอเรื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องระบบการเงิน

ประเด็นที่มีการนำเสนอในวันนี้ เช่น การใช้ทรัพยากร การอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนให้มากขึ้น การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก รวมถึงการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก การเสนอระบบการจัดการให้มีการบริหารอย่างมีเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนของข้อเสนอที่สำคัญอื่น เช่น การจัดการศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ให้แก่ กศน. ที่รวมเงินเดือนครูซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง ทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.เท่ากับว่าได้รับเงินอุดหนุนน้อย อีกทั้งการให้เงินอุดหนุนแก่ สอศ.ในสัดส่วนที่น้อยกว่าของ สพฐ. ทั้งที่ ศธ.ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ดังนั้น หากมีการหารือกันอย่างจริงจัง ก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแผนงาน และมีการวางระบบที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเพื่อการศึกษาครั้งสำคัญของการศึกษาไทย

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อประเมินได้ว่า หากเรื่องใดที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ควรดำเนินการทันที แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องขอมติ ครม.ที่จะมีผลผูกพันต่อไป ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดประเด็นที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีการจัดสรรระบบการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะระบบการเงินกันใหม่ ซึ่งจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/4/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net