โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 98/2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก 13/2557

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

  • การสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ภาค ก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 และภาค ข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 104,576 คน เป็นผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 104,066 คน ใน 40 สาขาวิชาเอก ผู้เข้าสอบจำนวน 91,577 คน (ร้อยละ 88) และมีผู้ขาดสอบจำนวน 12,489 คน (ร้อยละ 12) สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัยศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

091 สงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
088 ผลการรับฟังพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
085 สรุปผลใช้จ่ายงบปี 57 ของ ศธ.
081 ศธ.122 ปี
079 ผลประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556
063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
052 ประชุม ศธ. 3/2557
051 ประชุมองค์กรหลัก 8/2557
040 ประชุมองค์กรหลัก 7/2557
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

จากการติดตามกรณีของนายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชุมพล ศุภเลิศ ครู ซึ่งเป็นพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ไปสมัครและเข้าสอบที่สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและนนทบุรี ตามลำดับ ปรากฏว่าเข้าสอบในภาค ก ในวันที่ 19 เมษายน 2557 แต่ไม่ได้สอบในภาค ข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ มีเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งได้ประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว เช่น ที่นครสวรรค์ โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบจะทยอยประกาศผลการสอบข้อเขียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557


  • รับทราบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการรับสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจำนวน 293 โรง ว่า ปีนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา โดยยังมีจำนวนที่ว่าง สามารถรับได้อีก ดังนี้

- สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  ห้องเรียนชั้น ม.1 สามารถรับได้อีก 2,796 คน ใน 32 โรงเรียน และ ม.4 อีก 160 คน
- สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  ห้องเรียนชั้น ม.1 สามารถรับได้อีก 548 คน ใน 12 โรงเรียน และ ม.4 อีก 31
2 คน ใน 8 โรงเรียน

2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการเปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวะ ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 ดังนี้

- ปวช. มีเป้าหมายในการรับ 190,890 คน ขณะนี้ยื่นใบสมัครที่จะเข้าเรียนไว้แล้ว 135,094 คน หรือร้อยละ 70.77 โดยลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 60,867 คน หรือร้อยละ 31.89
- ปวส.  มีเป้าหมายในการรับ 127,206 คน ขณะนี้ยื่นใบสมัครที่จะเข้าเรียนไว้แล้ว 74,399 คน หรือร้อยละ 58.49  โดยลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 32,468 คน หรือร้อยละ 25.52

ทั้งนี้ การที่นักเรียนจำนวนมากยังยื่นหลักฐานยังไม่ครบถ้วน เพราะสถานศึกษาหลายแห่งของ สพฐ. ยังไม่ได้ออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 เพื่อมาสมัครลงทะเบียนได้ครบถ้วนเรียบร้อย ทำให้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมาเวลาเดียวกัน พบว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช./ปวส. เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ประชุมองค์กรหลักได้เร่งให้ สอศ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าเรียน เพื่อให้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะ : สายสามัญ เพิ่มขึ้นเป็น 45 : 55 ตามเป้าหมายในปีการศึกษา 2557

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ฝากให้ สอศ.พิจารณาการผลิตผู้เรียนสาขาพาณิชย์นาวี โดยเฉพาะสาขาด้าน Officer ที่จบ ปวช.แล้วได้เงินเดือน 60,000 บาทขึ้นไป แต่ขณะนี้ยังขาดแคลนกำลังคนสาขานี้อีกกว่า 5,000 กว่าคน ในขณะที่สถานศึกษาอาชีวะผลิตในแต่ละปีได้เป็นหลักสิบคนเท่านั้น และทราบว่าบริษัทกำลังเพิ่มฐานขุดเจาะ และจะมีการเคลื่อนย้ายเรื่องกำลังคนสาขานี้เข้ามามากขึ้น จึงต้องการกำลังคนอีกเป็นจำนวนมาก จึงควรเร่งออกแบบจัดทำหลักสูตร และวางแผนผลิตกำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ


  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าข้อสรุป กยศ.

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ซึ่งกระทรวงการคลังได้รายงานที่ประชุม ครม.รับทราบว่าขณะนี้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงบประมาณ และเห็นชอบจะเสนอของบประมาณกลางจำนวน 2,118 ล้านบาท เพื่อให้สามารถจัดสรรได้ครอบคลุมผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 กยศ.จะใช้งบประมาณจำนวน 30,118 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา 727,396 คน แบ่งเป็นงบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้ว 16,000 ล้านบาท จากการติดตามทวงหนี้ผู้กู้รายเก่า 12,000 ล้านบาท และงบประมาณกลางที่จะขอเพิ่มอีก 2,118 ล้านบาท ดังนั้น เรื่องนี้ถือว่าได้ข้อสรุปและจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

สำหรับเป้าหมายของนักเรียน/นักศึกษาที่ กยศ.จะปล่อยกู้จำนวน 727,396 คน แยกเป็นนักเรียน ม.ปลาย 112,780 คน  ปวช.105,632 คน  ปวท./ปวส.65,832 คน และอนุปริญญา/ปริญญาตรี 443,152 คนภาพ สถาพร ถาวรสุข


  • รายงานผลการรับสมัครทุน ODOS รุ่นที่ 4 รอบสาม จำนวน 2,825 คน

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สาม ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 โดยขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต ได้รายงานผลการรับสมัคร ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,825 คน แยกเป็นเพศชาย 741 คน เพศหญิง 2,084 คน และแยกตามประเภทสถานศึกษาสายสามัญ จำนวน 2,717 คน สายอาชีพ จำนวน 15 คน และระดับอุดมศึกษา/สกอ. จำนวน 83 คน


รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ขอให้องค์กรหลักเร่งวางแผนและดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนให้เสร็จสิ้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาในครั้งต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

21/4/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net