โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 91/2557
ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2557

สนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ศธ.  ร่วมงานรดน้ำขอพร  "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2557" เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชมข้าราชการ ศธ.ที่ได้รักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของคนไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

088 ผลการรับฟังพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
085 สรุปผลใช้จ่ายงบปี 57 ของ ศธ.
081 ศธ.122 ปี
079 ผลประเมิน O-Net ปีการศึกษา 2556
063 ประชุมองค์กรหลัก 10/2557
054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
052 ประชุม ศธ. 3/2557
051 ประชุมองค์กรหลัก 8/2557
040 ประชุมองค์กรหลัก 7/2557
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรัก และกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาว ศธ.รุ่นต่อๆ ไป

ขอให้กิจกรรมวันสงกรานต์นี้ เป็นการสร้างความสุข ความสมานฉันท์ เติมเต็มความรักให้แก่กันและกัน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเบิกบานใจ ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

โอกาสนี้ รมว.ศธ. และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้อาวุโสและข้าราชการที่มาร่วมงานด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

11/4/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net