โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 87/2557
ผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2557

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

  • เห็นชอบทบทวนการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ 1-4 เพื่อดำเนินการต่อในรุ่นที่ 5

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1–4 เพราะเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการ เพื่อต้องการให้โอกาสแก่นักเรียนยากจนและครอบครัวมีรายได้น้อยแต่เรียนดี ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ แต่การดำเนินการตั้งแต่รุ่นที่ 3 เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อน ทำให้ผลการคัดเลือกผู้รับทุนในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) มีผู้ได้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีทุนการศึกษาเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

071 ประชุม กคศ. 3/2557
067 ประชุม คกก.กศน. 1/2557
064 แนวทางโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
046 ประชุม กคศ. 2/2557
045 ประชุม คกก.บห.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1/2557
044 มอบเกียรติบัตรดีเด่นอาชีวะเอกชน
033 ประชุม กช. 1/2557
027 ประชุม กคศ. 1/2557
010 วันเด็กแห่งชาติ
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

ดังนั้น ในรุ่นที่ 5 ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะให้ยึดหลักการสำคัญคงไว้ตามหลักการเดิมของโครงการฯ คือ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อย, ให้ทุนแก่ผู้ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี และเปิดโอกาสให้นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ ต้องการให้ผู้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศหรือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษา กลับมาพัฒนาประเทศได้ โดยอาจจะระบุในหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่า “เป็นทุนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ” กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ ก็สามารถกลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้รับทุนเครียดเกินไปภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการรุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและตามหลักการเดิมของโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 หลังจากผลการสอบคัดเลือกทั้งสองรอบก่อนหน้านี้มีจำนวนผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ

ในการคัดเลือกผู้รับทุนรอบที่ 3 เห็นควรปรับข้อสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสของนักเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้มีจำนวนผู้รับทุนมากขึ้น เปิดรับสมัครเฉพาะอำเภอ/เขต ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1,622 ทุน แบ่งเป็นทุนประเภท 1 (สำหรับนักเรียนยากจน ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี) จำนวน 902 ทุน และทุนประเภท 2 (สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว) จำนวน 720 ทุน

รมว.ศธ.ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยกันระดมความคิดและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการฯ เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน การกำหนดวิชาสอบ และการให้คะแนน ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอความเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ทันกับปีงบประมาณนี้

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

4/4/2557
เผยแพร่ 8/4/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net