โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ขับเคลื่อน ป.ย.ป.ในหน่วยงานส่วนกลาง

ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง และหน่วยงานในกำกับ

กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุน
เสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562

ประชุมปฏิญญาอาเซียน

รองปลัด ศธ.ประชุมจัดทำปฏิญญา
อาเซียนด้านการศึกษา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ.

ผลการประชุมคณะทำงาน ป.ย.ป.ศธ.
ครั้งที่ 5/2562

เครื่องแบบโคเซ็น สจล.

ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบาย รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855 2018 1,795,393
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ