VDO Conference ติดตามงาน กศน.

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ประจำปี 2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโยบายตาม “โครงการ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายรัฐบาล และข้อเน้นย้ำของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการประชุมในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Two way communication) ช่วยให้สื่อสารกับผู้บริหารสถาบัน กศน.ทั้ง 5 ภูมิภาคได้โดยตรง มีความสะดวกรวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพัฒนางานในหลายส่วน อาทิ การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาห้องสมุดเคลื่อนที่ และรถโมบายเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการใช้งานมานาน ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย, การปรับขนาดรถ ให้มีความเหมาะสมและเข้าไปให้บริการประชาชนได้ในทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ให้มีความทันสมัย เป็นต้น

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ตามโครงการดังกล่าว ใน 6 เรื่อง ทั้งการยกระดับ กศน.ตำบล เป็นศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม ใน 928 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง การพัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve  ภายใต้เครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้งยังจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียน สพฐ.ที่ถูกยกเลิก ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ของ กศน.ที่มีอยู่แล้ว และจะเพิ่มได้อีกกี่แห่งในจังหวัดใดบ้าง เพื่อวางแผนปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป

“นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของความเร็ว ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยจะได้ประสานและเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการสร้างความก้าวหน้าให้กับครูนั้น ได้ดำเนินการขอเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. จำนวน 891 อัตรา ซึ่งจะต้องเร่งหาอัตราตำแหน่ง เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน จากนั้นจะสรรหาคนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต่อไป โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง กศน. ได้เข้ารับจัดสรรก่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/10/2562