TVET Food Hub ยกระดับการศึกษาสะเต็มครบวงจร

       การจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub : Technical Vocational Education and Training Hub) ถือเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายในการดำเนินโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และพันธมิตร เพื่อมุ่งฝึกอบรมพัฒนาครู ผู้นำทางการศึกษา แรงงาน และนักเรียนอาชีวะให้มีทักษะแรงงานวิชาชีพขั้นสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
          สำหรับล่าสุดโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร (TVET Food Hub) ซึ่งถือเป็น TVET Hub แห่งที่ 5 ของโครงการ จากเป้าหมายทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านสะเต็ม และปูพื้นฐานในการต่อยอดสู่แรงงานวิชาชีพขั้นสูงให้กับนักเรียนอาชีวะ และนักศึกษาในพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
          “ไพโรจน์ กวียานันท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร (TVET Food Hub) จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักพัฒนาทักษะพื้นฐานสะเต็มให้กับนักเรียนอาชีวะ และนักศึกษาในพื้นที่ขอนแก่น เพื่อต่อยอดผลิตช่างเทคนิควิชาชีพขั้นสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อันเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต
          “พื้นที่ภาคอีสานถือเป็นฐานผลิตสำคัญ โดยเฉพาะขอนแก่นมีความได้เปรียบทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร และเทคนิคการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก การจัดตั้ง TVET Food Hub คาดว่าจะส่งผลดีในการเติมเต็ม และเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยมีประสิทธิภาพ”
          การจัดตั้ง TVET Food Hub ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ภายใต้โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งสายสามัญ และอาชีวศึกษา ซึ่งโครงการChevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำมาใช้กับขอนแก่นเป็นพื้นที่แรกของประเทศ โดยโมเดลดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
          หนึ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สายสามัญ โดยใช้ STEM Hub จัดตั้งขึ้นเป็นแกนกลาง
          สอง การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านสะเต็มให้กับนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ ซึ่งนำมาสู่การตั้ง TVET Food Hub
          สาม การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มให้เยาวชนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร ผ่านการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่วิชาชีพด้านสะเต็ม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
          “รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเสริมว่า การจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร (TVET Food Hub) ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ โดยมี 15 สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
          “โดย TVET Food Hub มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร การจัดฝึกอบรม และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อวิชาชีพให้กลุ่มครูช่างเทคนิค และนักเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
          “โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในพื้นที่ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการยกระดับ จ.ขอนแก่นให้เป็นแหล่งผลิตแรงงานคุณภาพของประเทศ และตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาคน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
          “ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด” กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นถือว่ามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ด้วยเป็นที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนทุกระดับชั้นจำนวนมาก โครงการจึงเลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมระดับกลาง โรงเรียนขยายโอกาส 123 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 15 แห่งในพื้นที่
          “โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร มีจุดเด่นด้านการนำองค์ความรู้สะเต็มมาเติมฐานต่อยอดให้ครูเกิดการพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม่ด้วยกระบวนการกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (inquiry based learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning)”
          “อีกทั้งยังมุ่งฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนากิจกรรมที่เน้นเด็กลงมือทำ (hands-on) เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม ในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม”
          ถึงตรงนี้ “ไพโรจน์” กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันโครงการ Chevron Enjoy Science :สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีความสำเร็จ และรวดเร็วต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะการจัดตั้ง TVET Hub แห่งที่ 5
          “การเลือกฮับมาลงที่ขอนแก่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านการแปรรูปอาหาร โดยในพื้นมีทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบ อย่างการปลูกข้าว ถ้ามีการนำเอามาต่อยอดเชิงนวัตกรรม ใส่เทคโนโลยีเข้าไป หรือเติมแร่ธาตุบางตัวเข้าไป จะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวให้สูงขึ้นได้”
          “ส่วนการจัดตั้ง TVET Hub แห่งที่ 6 คาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ และออโตโมทีฟขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาถึงความพร้อม และศักยภาพของการสถาบันการศึกษาที่จะเข้ามาร่วมมือกัน ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยก็เป็นได้”
          นับเป็นการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มอย่างครบวงจรเพื่อต่อยอดสู่แรงงานวิชาชีพขั้นสูง อันตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

          ที่มา: www.prachachat.net