Thinking School

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิด High Scope และเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ และนายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศรีชัย พระประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง คณะครู และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง และโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม และมีหลายวิชาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ถือเป็นคุณค่าที่ให้กับวงการศึกษาไทย ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง ในป่าเขา หรือในถิ่นทุรกันดาร การศึกษาเอกชนก็สามารถช่วยรัฐจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมได้ในทุกพื้นที่

โดยเฉพาะโรงรียนอนุบาลน้องหญิง ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน “Nongying Model” ตามแนวคิด High Scope เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านการเล่นที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด Thingking School ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด และการเรียนรู้ ให้นักเรียนถึงขีดสุดของศักยภาพการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของสถานศึกษให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างสติปัญญาด้านคณิตศาสตร์ ด้วยหลักสูตร ORGO จากออสเตรเลีย และคิดเลขเร็วของ Brain Balancing รวมทั้งปูพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วย English Program หลักสูตร B.E.S.L (Biltingual Education English for a Second Language) และในส่วนของครูนั้น ได้มีการพัฒนาครูและบุคลการทางศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

“ที่ผ่านมา มีความพยายามทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำทุกความเห็นและทุกปัญหาที่ชาวโรงเรียนเอกชนได้สะท้อน ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งล่าสุดได้มีการขยายเพดานค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน เป็นคนละ 1.5 แสนบาทต่อปี และยังจัดงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับอบรมครูเอกชน 4 ภูมิภาค ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 นี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นข้อเรียกร้องมานาน และเชื่อมั่นว่า เมื่อครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีความรู้ลึกรู้จริง ก็จะสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างมั่นใจ และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ทำตามต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/9/2562