Sea (ประเทศไทย) มอบทุนจุฬาฯ พัฒนาตลาดแรงงานยุคดิจิตอล


          Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน นำโดย นางสาว มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศมอบทุนการศึกษา “Sea Scholarship” แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี สำหรับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 ทุน โดยนิสิตผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ Sea Explorer Program (SEP) หรือโครงการฝึกงานที่ Sea (ประเทศไทย) รวมทั้งยังมีโอกาสในการเข้าไปศึกษาดูงานของบริษัทในเครือที่ต่างประเทศ และร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อนิสิตที่ทางบริษัทจัดขึ้น โดยมอบโล่สัญลักษณ์การให้การสนับสนุน “Sea Scholarship” ภายในงานเสวนาพิเศษ “Sea Insight Future Focus”ที่มา : การศึกษาบ้านเมือง