One Stop Service ศธ

โรงเรียนหอวัง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปโรงเรียนหอวัง เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริการของ ศธ.ในช่วงสถานการณ์วิกฤต “One Stop Service” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. รวมทั้งผู้บริหาร ครูของโรงเรียนหอวัง ให้การต้อนรับรมว.ศธ.กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ทำให้ ศธ.ไม่สามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ และมีความไม่สะดวกหลายอย่าง ทำให้ต้องหาสถานที่อื่นในการทำงาน เนื่องจาก ศธ.จะไม่มีการหยุดงาน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มกำลังและความสามารถ จึงมีหน่วยงานของ ศธ.มาใช้สถานที่ของโรงเรียนหอวังนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (สกสค.) และกองทุนสงเคราะห์ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา


ศธ.จึงได้เปิดศูนย์รับบริการ หรือ One Stop Service ที่โรงเรียนหอวัง เพื่อให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถหยุดให้บริการได้ อาทิ การขอเทียบวุฒิการศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาล เรื่องที่เกี่ยวกับผู้พิการ บำเหน็จตกทอด การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู การชำระเงินกู้ การเบิกค่ารักษาพยาบาล และเงินทุนเลี้ยงชีพ เป็นต้น


ทั้งนี้ ต้องขอชมเชยข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่มาทำงานตามศูนย์ต่างๆ ที่ตั้งขึ้นชั่วคราวแห่งนี้ รวมถึงผู้ที่ต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสุดความสามารถ และขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ โดยเฉพาะโรงเรียนหอวังที่มีอาคารสถานที่เพียงพอ สามารถปรับเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง


จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เปิดให้บริการ รับการติดต่อจากครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ช่วยรวบรวมข้อมูลทำสถิติในการเปรียบเทียบจำนวนของผู้ขอรับบริการในขณะ


นอกเหนือจากงานบริการที่จะต้องไม่ให้หยุดชะงักและเป็นผลเสียต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนงานนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ก็จะไม่หยุดด้วยเช่นกัน คือจะมีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อยืนยันว่างานนโยบาย งานปฏิรูปการศึกษา งานสำคัญที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ก็จะต้องดำเนินต่อไป เนื่องจากแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อนตามนโยบายต่างๆ ได้ถูกนำไประดมความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น และได้ข้อสรุปก้าวหน้าไปมากแล้ว


ในแง่ของการวางระบบ ก้าวหน้าไปถึงประมาณร้อยละ 60-70 และจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการจัดวางระบบได้อย่างชัดเจน จากนั้นระบบที่วางไว้เพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็จะเดินหน้าไปได้ จึงต้องมีการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเวลานี้อยู่บ้างก็ตาม


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

29/11/2556