สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

นายนิติ นาชิต

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

Top