สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6352 , 02-628 6340 , 02-281 7173 , 02-280 2858

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-228 5612 , 02-628 6152 , 02-281 8776

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6148

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-282 0068, 02-628 6151

นายวัลลพ สงวนนาม

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายธนากร ดอนเหนือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีร์ ภวังคนันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสุปรานี  นฤนาทนโรดม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Top