MOU ศธ-อสมท

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารองค์กรหลัก ได้แก่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจและกิจกรรมของ ศธ. ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ  โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 50 คนรมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บมจ.อสมท ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ภารกิจและภาพลักษณ์ของ ศธ. ซึ่งรัฐบาลและ ศธ.มีนโยบายเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้ประกาศให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่มีศักยภาพรวมทั้งสังคมทั้งสังคมมาร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ” สามารถพัฒนากำลังคนให้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาได้อย่างแท้จริง


จึงขอขอบคุณ บจม.อสมท ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ที่จะช่วยสื่อสารให้สังคมเกิดความเข้าใจในวงกว้าง ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และร่วมทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษานำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป


นายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ บมจ.อสมท กล่าวว่า การศึกษาเปรียบเสมือนดอกกล้วยไม้ที่ต้องใช้เวลานานกว่าผลิดอก ผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาจึงต้องมีความอดทนอย่างมากเช่นกัน เพราะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ถือเป็นแนวทางและทิศทางที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง ศธ.มีบุคลากรที่มีความทุ่มเทเชื่อว่าจะสามารถนำการศึกษาไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแน่นอน


บมจ.อสมท เป็นองค์กรด้านการสื่อสารของชาติ ที่มีกลไก บุคลากร และความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเป็นทีวีแห่งชาติ ระบบดาวเทียม วิทยุ รวมทั้งสำนักข่าวไทย ที่กระจายครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะร่วมมือกับ ศธ. เพื่อสื่อสารงานด้านการศึกษาและร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประการสำคัญคือ บมจ.อสมท มีภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาด้วย โดยในระยะของการเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารจากสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การสื่อสารมีความคมชัดและทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับประสบการณ์การทำงานมากว่า 60 ปีของ บมจ.อสมท จะสามารถร่วมดำเนินงานด้านเครือข่ายทางการศึกษา ทั้ง Uni-Net และ School Net เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของประเทศต่อไป


นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความร่วมมือกับ ศธ.หลายด้าน แต่ความร่วมมือครั้งนี้มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดย บมจ.อสมท จะช่วยสื่อสารนโยบายด้านการศึกษาของ ศธ. และรัฐบาล รวมทั้งเรื่องสำคัญเร่งด่วนไปสู่สาธารณชนผ่านช่องทางและรายการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา กองทุนตั้งตัวได้ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/11/2556