MOU ธรรมศึกษา

ศธ.ลงนามข้อตกลงจัดการเรียน “ธรรมศึกษา” ในสถานศึกษา

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศธ.มีหน้าที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่มีความเก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจ ก็จะทำให้การเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยาก ดังนั้น ศธ.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมศึกษา เพราะจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง  • เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม  • เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนมีการสอบที่เป็นมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง


หลังจากนี้ ศธ.จะจัดทำแผนปฏิบัติและโครงการ ตลอดจนตั้งเป้าหมายเพื่อขยายผลโรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียนนำร่อง และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานจะบรรลุผล นำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำประเทศเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างความสันติสุขแก่สังคมโลกต่อไป


เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของชีวิต ดังนั้น ธรรมศึกษา ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของทุกคนในโลกนี้ มิใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ทุกคน ทุกศาสนาในโลก ต้องศึกษา ต้องรู้หลักปฏิบัติ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และชาวโลก การเรียนธรรมศึกษาจึงต้องเรียนให้รู้ ให้สามารถพิจารณาให้เห็นจริงตามหลัก คือการมองให้รู้ว่า ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ได้ผลจริงหรือไม่ หรือปฏิบัติแล้ว เกิดประโยชน์เช่นไร


การลงนามข้อตกลงครั้งนี้ ขอให้มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตของคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ มิใช่เน้นเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมศึกษาเป็นเรื่องของนามธรรมที่ศึกษาให้เห็นได้ยาก แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนเกิดแรงจูงใจและเห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ในการเรียนธรรมศึกษา ซึ่งขณะนี้ทางราชการ หลายๆ หน่วยงานเห็นความสำคัญแล้ว ก็ต้องดำเนินการให้คนได้เข้ามาเรียนและตั้งใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น เช่น การมอบประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา ให้คนเห็นประโยชน์และเกิดแรงจูงใจมาเรียนธรรมศึกษา เช่น เห็นความสำคัญของธรรมศึกษาต่อการดำเนินชีวิต ต่อการศึกษา หรือการทำงาน โดยอาจจะพิจารณาผู้ที่มีประกาศนียบัตรธรรมศึกษาก่อนเป็นลำดับแรก


อย่างไรก็ตาม ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ตั้งใจให้ประชาชนในชาติได้มีการศึกษาธรรมศึกษา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้ถูกทาง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และชาวโลก

ข้อตกลงในความร่วมมือ


1. ให้หน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
  • ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  • องค์กรหลัก รับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ในส่วนของทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการภาพรวมของ ศธ.  • บันทึกผลการสอบธรรมศึกษาไว้ในแบบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา  • ดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


2. ให้ ศธ. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • ส่งเสริม สนับสนุนครูสอนธรรมศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณในการดำเนินการและดำเนินการประสานงานด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการแนะนำจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ภาพ สถาพร ถาวรสุขนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/8/2557