นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาประจำปี พ.ศ. 2553  เรื่อง “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน และมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  เพื่อให้บุคลากรในแวดวงอุดมศึกษาได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ 

หาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเคียงตามหลักสากล จนนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

          โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.สาขาสังคมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  4. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์  รองศาสตราจารย์ดร.วยุพา ทศศะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. พ.ศ.2552 1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย

 ธนาพงศธร  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.สาขาสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/ข่าว/ภาพ