สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ : ติดตามโรคไข้หวัดเม็กซิโก
  ข่าวทั้งหมด
1 พฤษภาคม 2552

      


 

เว็บไซต์ : http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

 • พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และกรอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
 • พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งจัดทำข่าวกรองและการเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอาวุธชีวภาพให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ การสาธารณูปโภคพื้นฐาน และภาคธุรกิจ
 • ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ และนานาประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีต่าง ๆ เช่น APEC, ASEAN และ ACMECS เป็นต้น

การบริหารงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

การบังคับบัญชาให้สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค การจัดโครงสร้างของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบ่งเป็นฝ่าย/กลุ่ม ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักดังนี้

บริหารจัดการงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ ติดต่อและประสานงานหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมืออันดี ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประสานสนับสนุนการจัดประชุม อบรม สัมมนา พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการของหน่วยงานและโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหาร เกี่ยวกับการอำนวยการและบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มพัฒนาวิชาการ มีภารกิจหลักดังนี้
 • พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กำหนดทิศทางการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • จัดทำฐานข้อมูลกลางขององค์ความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ เผยแพร่และถ่ายทอดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 • ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งจัดทำข่าวกรองและการเตือนภัยความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ดำเนินงานและสนับสนุนโครงการต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มส่งเสริมวิชาการ มีภารกิจหลักดังนี้
 • ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ประสานและสนับสนุนการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินงานและสนับสนุนโครงการต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
  มีภารกิจหลักดังนี้

 • จัดทำแผน จัดหา สนับสนุนและประเมินความพร้อม เวชภัณฑ์ วัสดุ และ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารสต็อกคงคลังสำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • พัฒนาระบบ เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะและพัฒนาสื่อเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ดำเนินงานและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร
  มีภารกิจหลักดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ รายงานสรุปข้อเสนอแนะตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า โดยการนำนวัตกรรมการพัฒนาระบบราชการมาประยุกต์ใช้
 • จัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
623 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์