ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2562

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย" โดยมีผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค เข้าร่วม ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ที่เกิดจากปัจจัยทั้งด้านอาหาร อากาศ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพอนามัยมากขึ้น และในฐานะที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง รวม 47 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการหารือและตกลงร่วมกันกับผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค ว่าวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง จะเลิกใช้สารเคมีในการผลิตพืชผักและเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตคนให้เป็นเกษตรกรในอนาคต ที่จะต้องนำความรู้และวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้อง สู่การผลิต "อาหารปลอดภัย" จำหน่ายแก่ชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนำประเทศสู่การเป็นประเทศที่ผลิตอาหาร "Green Health" และที่สำคัญในฐานะวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยงในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยี รวมถึงวิทยาลัยประมง ทั่วประเทศ 47 แห่ง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ให้เป็นแหล่งอาหารที่สะอาด และปลอดภัย แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่โดยรอบ


นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศร๊ษะแก้ว
1,459 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์