นำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2562

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล และ ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ, ประธานและผู้แทนสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ ได้รับรองหลักสูตรอาชีวะนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ แล้ว สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ โดยสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรอาชีวะนานาชาติไปปรับใช้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะมีทางเลือก เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กอาชีวะจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยหลักสูตรอาชีวะนานาชาติเหล่านี้มีจุดเด่น อาทิ เมื่อเรียนจบแล้วเด็กมีงานทำทันที, เด็กได้รับวุฒิบัตรการศึกษาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่หลักสูตรระยะสั้นแต่เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรที่มีระดับของวุฒิบัตร อันจะบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นต้น จึงถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงการอาชีวศึกษาของไทย

นอกจากนี้ ขอให้สถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจจะนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติไปใช้ เร่งดำเนินการอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม โดยได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการ คือ การปลดปล่อยการศึกษาด้วยการเปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ รวมทั้งปลดปล่อยให้เด็กและผู้บริหารมีทางเลือก ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม ก็ยอมรับหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาอาชีวะนานาชาติอนุมัติ และกำหนดอัตราเงินเดือนตามสมรรถนะและความสามารถตามหลักสูตรที่จบการศึกษา

ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในขณะเดียวกันสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ก็สามารถพิจารณาและดำเนินการให้เด็กกู้เงินเพื่อการศึกษาล่วงหน้าไปก่อนได้ เมื่อจบแล้วมีงานทำก็นำเงินมาใช้คืนสถาบันภายหลัง เนื่องจากสถาบันสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า เด็กที่จบหลักสูตรอาชีวะนานาชาติและได้เข้าทำงาน จะได้รับเงินเดือนเท่าไร จึงขอฝากประเด็นนี้ให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพิจารณาด้วย

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติได้ดำเนินการพิจารณาและรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาของต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันอาชีวศึกษาของไทยนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนมาเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้ว สิ่งสำคัญคือการมีผู้แทนจากสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยสภาหอการค้าเหล่านี้มีบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,000 บริษัท และต้องการให้การอาชีวศึกษาไทยผลิตกำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ Electrical Engineering, Information Technology, Tourism and Hospitality, Business, Transport and Logistics เป็นต้น สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่จะสามารถผลิตกำลังคนให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ เริ่มนำหลักสูตร BTEC ของ Pearson สหราชอาณาจักร และของประเทศอื่น ๆ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมเลือกหลักสูตรมาเปิดสอน เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานสากล

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
496 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์