รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤษภาคม 2560

      

 

 

     สพฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

     นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง

 

     นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง "โครงการโรงเรียนสุจริต" ยังเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของ สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดย สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินกิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตโดย สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

     รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์
คณาลัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านรุ่ง จังหวีดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเขาวง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี 4. รางวัลชมเชย รับโล่รางวัลจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังลำ จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม โรงเรียนวัดควนสีนวล จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ 5. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย) จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านควนลังงา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านลาดวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอูนโคก จังหวัดสกลนคร โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดนารังนก จังหวัดสงขลา โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านโนนทอง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
235 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์