MOE ดนตรีในสวน

ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม MOE ดนตรีในสวน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลักข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำและบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน วันที่ 31 ตุลาคม 2557ณ บริเวณศาลา 100ปี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นักร้องกิตติมศักดิ์จากชมรมข้าราชการครูอาวุโส  และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงดนตรีและร่วมกันขับกล่อมบทเพลง

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ