Melodies of the KING

หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น.รมว.ศธ. กล่าวแสดงความชื่นชม สพฐ.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ด้วยระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งเห็นได้จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์งานในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสและจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงเป็นทั้งพ่อและครูของแผ่นดิน ความที่ทรงเป็นอัครศิลปิน จึงแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าทรงเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงในด้านศิลปะดนตรี การจัดงานครั้งนี้ นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการแสดงความสามารถ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นกลุ่ม และที่สำคัญคือ ความสามัคคี


โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING) ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่หอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงจากศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพของ สพฐ. การแสดงวงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลประกอบการขับร้องเพลงประสานเสียง ดุริยางค์สากล การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ นอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ทรงเป็น “อัครศิลปิน” อย่างแท้จริง สพฐ.จึงกำหนดจัดงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557


ทั้งนี้ ก่อนการแสดงมหกรรมดนตรีในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียน สพฐ. ที่นำมาจัดแสดงด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/11/2557