IT กับการประชาสัมพันธ์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
  นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิตส์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์หลานฉบับ พร้อมด้วยนางสาวนิภา แย้มวจี ผู้ดูแลเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สป. ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IT กับการประชาสัมพันธ์” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ สป. วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สารธารณชน รวมทั้งวิธีการอย่างเป็นระบบพร้อมปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวง มีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือที่มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ของหน่วยงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่หน่วยงานสามารถนำขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้เอง หรือส่งผ่านให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นผู้ดำเนินการ ก็ได้ แล้วแต่ช่องทางไหนสะดวก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูล ข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์จะต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย โดยเฉพาะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ


***************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
>