นักเรียนผู้เข้ารับคัดเลือกโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.12 ปี 2563 จังหวัดตราด

ทุนพระราชทาน มทศ. 06 มีนาคม 2563

ที่มา: สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดตราด