เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ประชุมชี้แจงและสื่อสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA แก่ผู้บริหารและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด สป.ศธ.ได้มีการแต่งตั้งประธานในการขับเคลื่อน ดังนี้

  • หมวด 1 การนำองค์การ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด
  • หมวด 2 ยุทธศาสตร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) ประธานหมวด
  • หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ประธานหมวด
  • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด
  • หมวด 5 บุคลากร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช) ประธานหมวด
  • หมวด 6 การปฏิบัติการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ประธานหมวด
  • หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด
    • ในการนี้ แต่ละหมวดจะดำเนินการจัดทำแผนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป