คุณหญิงกัลยา ติดตามการเข้าถึงการศึกษาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ที่ศรีสะเกษ

ข่าว ศธ.360 องศา 12 กรกฎาคม 2564

คุณหญิงกัลยา ติดตามการเข้าถึงการศึกษาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสถานศึกษาได้มีการคัดกรองผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีการเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา

ส่วนการดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site ผสมผสานกับรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อมและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว คณะทำงาน ผตร.ศธ.