เสมา 3 เปิดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กรุงเทพฯ นำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศ

ข่าว ศธ.360 องศา 03 สิงหาคม 2563

เสมา 3 เปิดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กรุงเทพฯ นำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศ

(1 สิงหาคม 2563)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงาน กศน.กรุงเทพฯ จัดขึ้นเป็นจังหวัดแรกของการขยายผลการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 100 คน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ภาพรวมของการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ ตั้งแต่การลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง ผ่านการฝึกอบรมนำร่อง 8 จังหวัด พบว่ามีประสิทธิภาพประประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านหลักสูตร วิทยากร และการบริหารจัดการ สามารถเป็นต้นแบบสู่การขยายผลไปทั่วประเทศ เพื่อสร้างลูกเสือเนตรนารีที่มีสมรรถนะด้านการมัคคุเทศก์ และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนงานท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงขอฝากให้ทุกคนทีมีความรู้ความสามารถช่วยกันสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ของนักศึกษา กศน. และนักเรียน หวังว่าในระยะต่อไปจะเห็นเด็กเยาวชนที่ผ่านโครงการแล้ว ได้รับหน่วยกิตทางการศึกษา พร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้จริง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายลงแล้ว แต่ก็ขอให้หน่วยฝึกอบรมทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หวังว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง การท่องเที่ยวของประเทศจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนเช่นเคย และเมื่อนั้นลูกเสือมัคคุเทศก์จะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อีกครั้ง
นายปรเมศร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพฯ กล่าวว่า การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มนำร่องใน 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย
อิชยา กัปปา /สรุป อธิชนม์ สลางสิงห์ /ภาพ
>