สป.ศธ.ได้คะแนนประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส 90.54 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.58 คะแนน

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กันยายน 2563

สป.ศธ.ได้คะแนนประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส 90.54 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.58 คะแนน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับคะแนนประเมิน 90.54 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.58 คะแนน ที่ 87.96 คะแนน

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยประเมินจาก 5 ดัชนี ดังนี้
  1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
  2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
  3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
  4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
  5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / รายงาน
>