ศธ.แถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579”

ข่าว ศธ.360 องศา 21 เมษายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีเป้าหมายสำคัญคือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะออกมาใช้ กระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนหลายเรื่อง ทั้งการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร ทำอย่างไรจึงจะให้เด็กมีความสุขกับการเรียน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 ส่วนปี 2560 นับเป็นปีสำคัญในการปฏิรูป จะนำเอาแผนการศึกษาชาติในเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางในการเดินหน้าต่อในรูปแบบแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนวัยทำงานก็จะมีหลักสูตรต่างๆ มาสอน ถือเป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย โดยใช้การทำงานแบบบูรณาการ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการเอง ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. และการบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เข้ามาช่วยกันดูและในทุกช่วงวัย ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 เดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ข้อ เช่น แผนการศึกษาเรื่องความมั่นคง เรื่องยาเสพย์ติด การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งแผนการศึกษาชาติฉบับนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะมาจากการร่วมมือกันหลายกระทรวง ทั้งนี้สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดใน 2-3 เรื่องใหญ่ๆ คิดว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การจัดตั้งกองทุน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และในเด็กเล็ก และที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งจากนี้ต้องไปคิดและทำงานกันต่อไป

ปารัชญ์,อิชยา/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.