สช.รุกพัฒนาการศึกษา จัดนิทรรศการที่ประเทศเกาหลี

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551

นายสำรวม  พฤกษ์เสถียร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวถึง รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมสนับสนุนให้สช.มีการจัดการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย และเป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนในประเทศและต่างประเทศ   ซึ่งที่ผ่านมา สช.ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในต่างประเทศ รวม 4 ครั้ง คือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยได้ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาเอกชนในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรสามัญศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ และวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาไทย และเป็นแนวทางบุกเบิกให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

                                เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า  เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการรองรับการเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อให้ได้ประโยชน์จากคนที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพในการจัดการศึกษาเอกชนได้อย่างมีมาตรฐานสากล    ในปี พ.ศ.2551 นี้ ทาง สช.จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยขึ้น ซึ่ง ณ ประเทศเกาหลี ในเดือนสิงหาคม 2551 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 วัน ซึ่งในการนี้จะมีข้าราชการของ สช. และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมการประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาความร่วมมือเชิงรุกอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยและความก้าวหน้าทางวิชาการของไทย และได้รับผลดีเชิงเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                วารุณี / ข่าว

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน