สป. อบรมพัฒนาข้าราชการสู่ไประบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)

ข่าววงการศึกษา 23 กรกฎาคม 2551

 

          นางจรรยา ชวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการไปสู่ระบบข้าราชการ ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” (Hipps) แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

             โดยนางจรรยา กล่าวว่าในโอกาสนี้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น จึงได้จัดให้มีโครงการ นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent Development) ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ขีดสมรรถนะในการเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องการบริหาร ด้านการศึกษา การบริหารจัดการองค์การ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และทักษะต่าง ๆ ในการทำงาน รวมถึงหลักการแนวคิดใหม่ ๆ และมีจริยธรรมอันดี เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ มีความสามารถสูงในการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย และบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

               ผอ.สอ.สป. กล่าวต่อว่า ผู้เข้ารับการอบรมต้องอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสม เพราะบุคลากรจะมีคุณภาพ ศักยภาพและมีผลสัมฤทธ์ในการปฏิบัติงานสูง จำเป็นตัองเข้าใจถึงนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานจะบรรลุตามเป้าหมาย
โครงการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัด สป.เข้าร่วมจำนวน 37 ท่าน โดยมีระยะเวลาการอบรมระหว่างเดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคม แบ่งเป็น 4 ระยะ ครอบคลุมเนื้อหาใน 8 หมวดวิชา อาทิ การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น ในการบริหารงาน เศรษฐกิจ การบริหารกิจการบ้านเมือง กฎหมายปกครองและจริยธรรม ในการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานตามรอยพระยุคลบาท เป็นต้น

************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป