รมช.กนกวรรณ เดินหน้านำสื่อวิทยาศาสตร์ สู่ ชุมชน หวังเติมเต็มความรู้-สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กเยาวชน เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 มิถุนายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้เติมเต็มให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งอาจได้เรียนรู้ไม่เต็มที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการดำรงชีวิตและสร้างความมีเหตุผลในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดกิจกรรมนำสื่อวิทยาศาสตร์ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมแรก การนำนิทรรศการขนาดใหญ่ของ อพวช. ไปติดตั้งในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของ กศน. ในลักษณะของการให้ยืมเป็นเวลา 1 ปี อาทิ จัดนิทรรศการธรรมชาติแรงบันดาลใจ สมันตัวสุดท้าย โดยกำหนดจุดติดตั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นิทรรศการเล่นเรียนรู้ของเล่นภูมิปัญญาไทย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี นิทรรศการ Puzzling Things ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส การสนุกกับอาชีพวิทย์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จากนั้นจะหมุนเวียนไปยังศูนย์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 และจะขยายผลไปถึงปี 2565 ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์อื่นทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา และแหล่งเรียนรู้ส่วนอื่น ๆ ต่อไป และกิจกรรมที่สอง จะเป็นเรื่องของการจัดรถคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อไปจัดแสดงในจังหวัดต่าง ๆ ช่วงวันศุกร์ และวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
“ทั้งนี้ ผอ.อพวช. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำกิจกรรมเคลื่อนที่ ไปติดตั้งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะเน้นการให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจจะมีงบประมาณบางส่วน สำหรับการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และอบรมบุคลากรในพื้นที่ ให้สามารถจัดกิจกรรมและเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เด็กไทยทั่วประเทศได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องเดินทางมาถึง อพวช. ซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบาย กศน.WOW ด้าน Good Partnership ของครูโอ๊ะ ส่วนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ก็เน้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม และยังจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของ อพวช. จะมีบุคลากร กศน. และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในพื้นที่ เข้ามาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาชมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่กำหนด ทั้งยังมีการอบรมพัฒนาครู มีการจัดแสดง science show และนำโดมท้องฟ้าจำลองไปสาธิตด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จะเริ่มออกดำเนินการในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม- 26 กันยายน 2564 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ พะเยา น่าน นครพนม ปราจีนบุรี กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และภูเก็ต โดยจะจัดกิจกรรมทั้งในเมืองใหญ่ อำเภอห่างไกล และบนพื้นที่เกาะ ซึ่งเป็นการทดลองการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยในขณะนี้หน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ เน้นความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานทางด้านสุขภาพอนามัย ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยรูปแบบนิวนอร์มอล (New normal) คือ การจัดระบบคัดกรอง การเว้นระยะห่าง จำกัดผู้ชม การทำความสะอาดพื้นที่และพื้นผิวต่าง ๆ โดยครูโอ๊ะได้กำชับให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ตามการประเมินสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวร: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/6/2564